پچ کورد شبکه Cate6 UTPکی دی تی PC-300 CM 6UTP

242,000 

دسته بندی ها:

پچ کورد شبکه cat6 UTP

توضیحات

پچ کورد شبکه cat6 UTP

متراژ 300CM