فیش BNC ITEX

250,000 

دسته بندی ها:
توضیحات

نوع BNC:  پیچی

کیفیت:  درجه A