نمایش 13–24 از 49 نتیجه

پنل دزدگیر پارادوکس PARADOX SP5500+K636

37,280,000 
کنترل پنل 5 زون باسیم با قابلیت دو برابر شدن شامل کی پد K636 ( کی پد LED با قابلیت

پنل دزدگیر پارادوکس PARADOX SP5500+TM70

87,415,000 
کنترل پنل 5 زون باسیم با قابلیت دو برابر شدن شامل کی پد TM70 ( کی پد تاچ اسکرین با

پنل دزدگیر پارادوکس PARADOX SP6000+K10

44,885,000 
کنترل پنل 8 زون باسیم با قابلیت دو برابر شدن شامل کی پد K10 ( کی پد LED با قابلیت

پنل دزدگیر پارادوکس PARADOX SP6000+K32LED

49,000,000 
کنترل پنل 8 زون باسیم با قابلیت دو برابر شدن شامل کی پد K32LED ( کی پد LED با قابلیت

پنل دزدگیر پارادوکس PARADOX SP6000+K32LX

68,795,000 
کنترل پنل 8 زون باسیم با قابلیت دو برابر شدن شامل کی پد K32LX ( کی پد LCD با قابلیت

پنل دزدگیر پارادوکس PARADOX SP6000+K32LX+REM1

79,115,000 
کنترل پنل 8 زون باسیم با قابلیت دو برابر شدن شامل کی پد K32LX ( کی پد LCD با قابلیت

پنل دزدگیر پارادوکس PARADOX SP6000+K636

42,895,000 
کنترل پنل 8 زون باسیم با قابلیت دو برابر شدن شامل کی پد K636 ( کی پد LED با قابلیت

پنل دزدگیر پارادوکس PARADOX SP6000+TM70

95,955,000 
کنترل پنل 8 زون باسیم با قابلیت دو برابر شدن شامل کی پد TM70 ( کی پد تاچ اسکرین با

پنل دزدگیر پارادوکس PARADOX SP7000+K32LED

62,480,000 
کنترل پنل 16 زون باسیم با قابلیت دو برابر شدن شامل کی پد K32LED ( کی پد LED با قابلیت

پنل دزدگیر پارادوکس PARADOX SP7000+K32LX

82,110,000 
کنترل پنل 16 زون باسیم با قابلیت دو برابر شدن شامل کی پد K32LX ( کی پد LCD با قابلیت

پنل دزدگیر پارادوکس PARADOX SP7000+K32LX+REM1

93,840,000 
کنترل پنل 16 زون باسیم با قابلیت دو برابر شدن شامل کی پد K32LX ( کی پد LCD با قابلیت

پنل دزدگیر پارادوکس PARADOX SP7000+TM70

109,535,000 
کنترل پنل 16 زون باسیم با قابلیت دو برابر شدن شامل کی پد TM70 ( کی پد تاچ اسکرین با